Isännöintiliitto kannattaa savuttomia taloyhtiöitä

Tupakkalailla on yksi tavoite yli muiden: tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen Suomessa.

Vuoden alussa astui voimaan tupakkalain uusi pykälä, joka antoi taloyhtiöille mahdollisuuden puuttua häiritsevään tupakointiin hakemalla kunnalta tupakointikieltoa osakashallintaisiin tiloihin. Lain toimivuutta ja byrokraattisuutta on arvosteltu – syystä.

Isännöinnin ja taloyhtiöiden kannalta olisi etu, että nykyinen epäselvä tilanne korjaantuu nopeasti. Isännöintiliitto kannattaa edelleen lakiin perustuvaa tupakointikieltoa taloyhtiöihin, mikä tarkoittaisi sitä, että kaikki taloyhtiöt olisivat savuttomia.

Tupakkalakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että tupakansavulle altistuminen kodeissa on yhteiskunnallisesti merkittävä ongelma. Sen kitkemiseksi ei ole ollut tehokkaita keinoja. Uuden tupakkalain myötä myös taloyhtiöissä oli tarkoitus astella kohti savuttomuustavoitetta.

Taloyhtiöt eivät ole syystä tai toisesta innostuneet hakemaan tupakointikieltoja, joten lain vaikutukset näyttävät jääneen vähäisiksi. Aikaa on kulunut puoli vuotta ja kieltoja on asetettu voimaan vain muutamia. Yksi tuoreimmista tapauksista on Tampereelta.

Tupakkalain tavoite on kuitenkin voimassa ja poliittinen tahtotila asian ratkaisemiseksi suuri. Heinäkuun alussa asetettiin uusi työryhmä arvioimaan nykyisen lain toimivuutta. Käytännössä lakia siis aletaan jumpata kohtuullisen nopeasti sen voimaantulon jälkeen.

Työryhmän toimeksiantona on tehdä ehdotuksia tupakka- ja muun lainsäädännön kehittämiseksi, jotta tupakkalain tavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.

Tupakkalain tulkinnat antavat yhä odottaa

Sanotaan, että hyvää kannattaa odottaa. Sanonta tuskin täysin soveltuu tuloillaan olevaan tupakkalakiin, mutta varmaa on, että olemme yhä odotteluvaiheessa.

Tupakkalaki on mahdollistamassa vuoden alussa (1.1.2017) muun muassa asunto-osakeyhtiöille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa asukkaiden hallitsemille huoneistoparvekkeille- sekä pihoille. Lisäksi asuinhuoneen sisälle voidaan hakea kieltoa, jos tietyt tiukemmat edellytykset täyttyvät. Kuulostaako hyvältä?

Tupakkalain tiukennuksen tavoitteet ovat ylevät ja Suomen tulevaisuudessa siintääkin aika, jolloin tupakkatuotteet eivät ole enää osa kansalaisten elämää. Matka tähän saattaa olla pitkä, mutta tätä matkaa nyt kuljemme. Asumisen kiellot ovat erittäin tärkeä askel. Lainsäädännön toimivuus on turvattava, jotta ainakin haitalliseen ja riitoja synnyttävään tupakointiin kyetään puuttumaan tehokkaasti.

Tällä hetkellä tupakkalakia koskeva täydentävä hallituksen esitys on valiokuntakäsittelyssä (HE 219/2016vp) ja asetusmuutos on lähellä valmistumistaan. Molemmat ovat erittäin tärkeitä sen kannalta, miten lakia tullaan taloyhtiöissä soveltamaan. Tupakkalakiin ehdotettava uusi momentti antaa tietoa siitä, miten kuuleminen taloyhtiöissä toteutetaan. Tämä on erittäin tärkeä uudistus, joka toteutuessaan mahdollistaa kieltojen hakemisen. Ilman lain ”päivitystä” tulee lain edellyttämä menettely muodostumaan yhtiöiden kannalta liian raskaaksi kieltojen hakemiselle.

Isännöintiliiton alkuperäinen tavoite oli tupakoinnin täyskielto taloyhtiöissä. Tulevaisuudessa tavoite tulee varmasti toteutumaan ja siihen asti pyrimme mahdollisimman tehokkaasti (ja vähin riidoin) soveltamaan nykyisen tupakkalain tarjoamia keinoja. Isännöintiliiton mukaan kieltoja kannattaa hakea samalla kertaa kaikkiin rakenteeltaan samanlaisiin huoneistoparvekkeisiin- ja pihoihin. Tämä on perusteltua niin asukkaiden yhdenvertaisuuden kuin yhtiöiden hallinnon järjestämisen kannalta.

Ensi vuoden alkupuoliskolla uusi sääntely tulee osoittamaan toimivuutensa. Positiivista on, että haitalliseen tupakointiin puuttumiseen saadaan taloyhtiömaailmassa uusi työkalu. Ensi vuonna näemme, miten uusi sääntely alkaa käytännössä toimimaan. Sovinnollinen tie on tässä, kuten muissakin taloyhtiömaailman ongelmissa, ensisijainen keino löytää ratkaisu ongelmiin.

Savuton taloyhtiö saa vielä odottaa

Tupakkalain uudistusta odotetaan innolla taloyhtiöissä. Isännöitsijöiltä kysellään jo, miten meidän taloyhtiöstä saadaan vihdoin savuton.

Uusi tupakkalaki antaa taloyhtiöille ensi vuoden alusta lähtien mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntojen pihoille, parvekkeille ja jopa huoneistojen sisätiloihin tietyin edellytyksin.

Laki helpottaa mutta ei automaattisesti ratkaise kaikkia sauhuttelun ongelmia.

Paperilla periaate on yksinkertainen. Yhtiökokouksen enemmistö päättää tupakointikiellon hakemisesta, ja kunnan terveysviranomainen määrää kiellon, jos savua voi kulkeutua tilasta toiseen muutoin kuin poikkeuksellisesti. Ennen tupakointikiellon hakemista taloyhtiön on kuultava niitä asukkaita, joiden parvekkeita tai pihoja kielto koskee.

Tarkemmin ajateltuna prosessiin liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä. Asunto-osakeyhtiössä tupakointikielto ja kuulemisvelvollisuus voivat yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi koskea kaikkien huoneistojen osakkaita ja vuokralaisia. Kuka hoitaa kuulemishomman ja miten, niin että asia tulee kerralla käsitellyksi?

Entä tuleeko naapurusten kesken uusia riitoja, jos vain osa parvekkeista todetaan sellaisiksi, että savu voi kulkeutua niiltä muiden koteihin?

Huoneiston sisällä tupakoimista tuskin kielletään jatkossakaan kovin helposti. Sitä varten on lain mukaan selvitettävä lisäksi, voiko savun kulkeutumisen estää kohtuullisin korjauksin. Asukkaalle on myös annettava mahdollisuus korjata tilanne omin toimenpitein.

Kauanko asukkaan toimenpiteitä on kohtuullista odottaa? Kuka maksaa tarvittavat korjaukset? Lienee ainakin viisainta, että isännöinti tilaa ja koordinoi kaikki korjaukset, jotta taloyhtiön rakenteet ja järjestelmät eivät vahingoitu.

Asukkaiden kuulemisesta ja toivottavasti muistakin avoimista kysymyksistä on tulossa lisäohjeita vielä asetuksella. Sillä aikaa kun käytännön ohjeet ovat matkalla viranomaisputkessa, ottaisin taloyhtiössä aikalisän ja perinteiset keinot käyttöön.

Savusta kärsivien kannattaa ensiksi ottaa asia puheeksi itse tupakoijien kanssa. Pihalle voidaan sopia tupakkapaikka, jota asukkaat ohjeistetaan käyttämään.

Ensimmäisiä tupakointikieltoja päästään hakemaan todennäköisesti vasta joskus ensi vuoden puolella, jos toimintaohjeet ovat riittävän selvät. Toivotaan, että viranomaisilla on resurssit valmiina kieltojen käsittelyyn.

Nämä asiat on hyvä tietää taloyhtiön parvekkeista

Kevään tullen lehdissä on houkuttelevia juttuja ja vinkkejä parvekkeiden sisustamiseksi ja koristamiseksi. Parveke onkin monen kerrostalohuoneiston kesäpiha, jolla oleskellaan ja vietetään aikaa heti säiden lämmetessä, varsinkin jos se sattuu vielä olemaan lasitettu.

Parveke myös puhuttaa paljon taloyhtiöissä. Suosituimpia aiheita vuodesta toiseen ovat parvekelasituksen asentaminen ja kustannusten jakautuminen, parvekkeiden kunnossapitovastuut, parveketupakointi sekä parvekegrillaus.

Tavanomainen parvekelasitus voidaan nykyisen lainsäädännön mukaan asentaa kaikkiin parvekkeisiin yhtiön toimesta siten, että päätös tehdään enemmistöpäätöksenä yhtiökokouksessa ja kustannukset katetaan vastikeperusteella. Tämä tarkoittaa siis sitä, että myös parvekkeettomat huoneistot osallistuvat kustannuksiin vastikeperusteensa mukaan.

Parvekkeen kunnossapitovastuu jakautuu siten, että osakas vastaa hallinnassaan olevien parvekkeiden sisäpintojen eli lattian, parvekekaiteen ja seinämän sisäpuolen kunnossapidosta ja myös puhtaanapidosta. Osakkaalla on luonnollisesti myös oikeus käyttää ja kalustaa parveketta haluamallaan tavalla niin kauan kuin käyttö ei vaikuta esimerkiksi taloyhtiön julkisivuun.

Uusi tupakkalaki tuo todennäköisesti taloyhtiölle mahdollisuuden kieltää parveketupakointi nykyistä helpommin. Nykyisen lain mukaan taloyhtiö ei voi kategorisesti kieltää parveketupakointia muualla kuin yhtiön hallinnassa olevilla tuuletusparvekkeilla. Mikäli tupakoinnista aiheutuu selkeää terveyshaittaa naapureille, voidaan sitä tapauskohtaisesti rajoittaa tai kieltää terveydensuojelulain nojalla.

Taloyhtiö ei voi automaattisesti kieltää myöskään parvekegrillausta. Mikäli grillaamisesta parvekkeilla aiheutuu selvä tulipaloriski, voidaan se kieltää joko taloyhtiön järjestyssäännöissä tai pelastusviranomaisen toimesta. Parvekegrillauksen kieltämiseen liittyy kuitenkin pari ongelmaa: Kieltoa on ensinnäkin vaikea valvoa ja toiseksi kieltoa rikkovaa on vaikea sanktioida.

Asukkaat kannattaa kuitenkin ohjeistaa oikeaoppiseen parvekegrillaukseen: Avotulta ei saa tehdä (ei siis kertakäyttögrillejä) vaan sähkögrilli (tai kaasugrilli) on turvallisin vaihtoehto. Grilliä ei saa jättää valvomatta, se pitää sijoittaa paloturvallisesti ja vähintäänkin sammutuspeite on hyvä pitää lähettyvillä.

Paras keino niin parveketupakoinnin kuin –grillauksen haittojen estämiseksi on osakkaiden huolellinen käyttäytyminen ja naapureiden huomioon ottaminen. Myös tietty määrä suvaitsevaisuutta liittyy taloyhtiöelämään.

Tupakkalain uudistus loppusuoralla

Tupakkalain kokonaisuudistus on viimein loppusuoralla ja hallituksen esitystä uudeksi tupakkalaiksi odotellaan vielä helmikuun aikana. Uudistus tulee vaikuttamaan myös taloyhtiöihin, joissa tupakoinnin kieltäminen asukkaan hallinnassa olevissa tiloissa on perinteisesti ollut lähes mahdotonta.

Uuden lain perusteella tupakointi voitaisiin kieltää mm. huoneistoparvekkeilla ja huoneiston käytössä olevilla ulkoalueilla sekä jopa huoneiston sisällä. Tällä hetkellä taloyhtiöillä ei juurikaan ole keinoja puuttua näissä tiloissa tapahtuvaan tupakointiin, vaikka se aiheuttaisi asumishaittaa naapureille.

Aivan yksinkertaista tupakoinnin kieltäminen ei uudenkaan lain mukaan tulisi olemaan. Tupakointikielto edellyttäisi kunnan terveysviranomaisen toteamusta siitä, että kyseisestä tilasta voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toisen asukkaan hallinnassa oleviin tiloihin. Savun kulkeutumista ei myöskään voida kohtuudella ehkäistä joko rakenteiden korjaamisella tai tupakoijan omilla toimenpiteillä.

Monia keskeisiä kysymyksiä taloyhtiön näkökulmasta on vielä auki. Kuka on aktiivinen toimija asiassa, viranomainen vai taloyhtiö? Vaaditaanko asiassa taloyhtiön päätöksen lisäksi myös terveydensuojeluviranomaisen päätös? Kenen kustannuksella mahdolliset rakenteelliset korjaukset savun kulkeutumisen estämiseksi tehdään – taloyhtiön, osakkaan vai tupakoitsijan? Kuka ja miten valvoo ja sanktioi tupakointikiellon noudattamista? Esityksen mukaan tupakoitsija voidaan tuomita maksamaan sakkoja, mikäli hän jättää noudattamassa taloyhtiössä määrättyä tupakointikieltoa.

Tupakointi taloyhtiöissä on ollut yksi asumista koskevan lakineuvonnan ja keskustelun kestoaihe. Lakimuutos tuskin vähentää tätä keskustelua ainakaan aluksi. Toivotaan, että keskeisiin auki oleviin kysymyksiin saadaan selkeät linjaukset, joiden mukaan taloyhtiön ja isännöinnin on yksiselitteistä ja helppoa toimia. Isännöintiliitto puuttui lakiesityksen tulkinnan varaisuuksiin myös antamassaan lausunnossa uudesta tupakkalaista.